VI. REFERENDUM MASA-e

Članak 57.
(1) Referendum MASA-e je način donošenja odluka na razini cijele MASA-e u periodu između dva Kongresa.
(2) Odluke Referenduma jednake su odlukama Kongresa.

Članak 58.
(1) Na Referendumu može glasovati svaki član MASA-e.
(2) 10% članova MASA-e može zatražiti Referendum o određenom pitanju.
(3) Svaki LG može zatražiti Referendum o određenom pitanju.
(4) Na Referendumu vrijedi pravilo: jedan član, jedan glas.

Članak 59.
Referendumsko pitanje mora biti takvo da se na njega može očitovati samo s da ili ne, ili mora postojati izbor između nekoliko opcija.

Članak 60.
(1) Da bi Referendum bio važeći na njemu mora sudjelovati dvije trećine članova MASA-e.
(2) Odluka Referenduma se donosi tročetvrtinskom većinom članova MASA-e koji su izašli na Referendum.
(3) Ako se na Referendumu ne donese odluka, zbog odaziva ili premalog broja ljudi za određenu opciju, nastavlja se rasprava, a referendum se ponavlja za 14 dana.

Članak 61.
(1) Nacionalni Tajnik raspisuje Referendum i kontaktira tajnike LG-ova.
(2) Nacionalni Tajnik određuje vremenski rok u kojem mu tajnici LG-ova moraju poslati očitovanja članova svojeg LG-a o referendumskom pitanju. Minimalni vremenski rok je tjedan dana.
(3) Tajnici LG-a prikupljaju očitovanja članova svog LG-a.
(4) IČ-ovi šalju svoja očitovanja tajniku geografski najbližeg LG-a.
(5) Tajnici LG-a i IČ obvezni su poslati očitovanja u zadanom vremenskom roku.
(6) Očitovanja poslana nakon isteka vremenskog roka su nevažeća.

Članak 62.
Nacionalni Tajnik dužan je objaviti rezultate Referenduma najkasnije tjedan dana nakon roka za predaju očitovanja. Informacije koje objavljuje su rezultat Referenduma i koliko je članova glasalo za koju opciju.

Članak 63.
Referendum ne može:
- mijenjati Statut i druge dokumente MASA-e;
- ukinuti MASA-u;
- mijenjati strateške odluke donesene na Kongresu;
- primiti LG u MASA-u.