V. TIJELA MASA-e

Članak 38.
Tijela MASA-e su:
- Kongres;
- Tajništvo.

I. KONGRES MASA-e

Članak 39.
Kongres MASA-e je jedino tijelo koje može donositi odluke na razini čitave MASA-e.

Članak 40.
Svaki LG, u slučaju neslaganja s odlukom Kongresa, može odlučiti da ne želi sudjelovati u njenom provođenju, ali postoji obveza da ne sabotira provedbu odluke Kongresa.

Članak 41.
Nadležnosti Kongresa MASA-e su sljedeće:
- donosi Statut, njegove izmjene i dopune;
- donosi sve druge dokumente i akte koji se tiču čitave MASA-e;
- bira radna tijela Kongresa (moderator, zapisničar i sl.);
- donosi odluke o uključivanju novih LG-ova u MASA-u;
- donosi odluke o isključivanju LG-ova iz MASA-e;
- bira Tajništvo MASA-e;
- određuje visinu mjesečne članarine;
- donosi odluke koje se tiču politike čitave organizacije;
- razmatra izvještaje o radu Tajništva MASA-e i svih komiteta na nacionalnoj razini;
- imenuje komitete na nacionalnoj razini;
- delegira LG koji će organizirati sljedeći Kongres;
- okvirno određuje datum sljedećeg Kongresa.

Članak 42.
(1) Pravo glasa na Kongresu imaju isključivo delegati LG-ova.
(2) LG-ovi imaju pravo putem internog glasovanja opozvati svoje delegate i poslati nove.
(3) Ako delegat na Kongresu glasuje suprotno naputku matičnog LG-a, a njegov glas bude presudan za donošenje odluke, ta se odluka Kongresa ne smatra punovažnom i u tom se slučaju saziva izvanredni Kongres na kojem se donosi odluka o spornom pitanju.

Članak 43.
(1) Svaki delegat ima jedan glas. Delegat spriječen da prisustvuje Kongresu ima pravo dopisnog glasovanja.
(2) Ako se dogovor ne može postići konsenzusom, odluke se donose dvotrećinskom većinom glasova.
(3) Ako nije moguće postići dvotrećinsku većinu, o spornom se pitanju raspisuje referendum MASA-e u roku od 14 dana.

Članak 44.
(1) Nacionalni tajnik/tajnica MASA-e dužan je utvrditi broj delegata koji svaki LG šalje na Kongres.
(2) Broj delegata koji LG šalje na Kongres utvrđuje se tako da se od ukupnog broja članova LG-a i IČ-ova koji glasaju putem tog LG-a oduzme broj jedan, od dobivenog broja izračuna logaritam po bazi 2 i rezultat zaokruži na manji cijeli broj, tj. po formuli:

broj delegata = pod (log2(broj članova + IČ – 1)).

Npr.:
LG od 3 do 4 člana ima 1 delegata (glas);
LG od 5 do 8 članova ima 2 delegata (glasa);
LG od 9 do 16 članova ima 3 delegata (glasa);
LG od 17 do 32 člana ima 4 delegata (glasova);

Članak 45.
(1) Kongres se saziva najmanje jedanput godišnje.
(2) Ako jedna trećina članstva uputi zahtjev Tajništvu MASA-e, saziva se izvanredni Kongres
(3) Ako neki LG iz određenog razloga nije u stanju poslati niti jednog delegata na Kongres, dužan je izjasniti se o svim točkama dnevnog reda u pisanom obliku.
(4) Uvjet da bi Kongres bio punovažan je izjašnjavanje svih LG-ova o točkama dnevnog reda.

Članak 46.
Točan datum i mjesto održavanja Kongresa određuje LG koji je na prethodnom Kongresu delegiran za njegovo organiziranje i dužan je o tome obavijestiti ostale LG-ove minimalno mjesec dana prije Kongresa.

Članak 47.
(1) Dnevni red Kongresa sastavlja Nacionalni tajnik/tajnica na temelju svih prijedloga koje su mu/joj LG-ovi i IČ-ovi poslali minimalno 40 dana prije Kongresa.
(2) Nacionalni tajnik/tajnica je dužan/dužna minimalno 30 dana prije Kongresa svim LG-ovima i IČ-ovima poslati popis svih predloženih točaka dnevnog reda.

Članak 48.
Odluke Kongresa mogu biti promijenjene jedino na sljedećem Kongresu.

Članak 49.
U slučaju kada je na to primorano, zbog hitnosti donošenja odluke, Tajništvo MASA-e može donijeti odluku bez konzultacije s ostalim članovima. Odluka mora biti naknadno raspravljena na sljedećem Kongresu ili putem nekog drugog komunikacijskog kanala. Tada će se procijeniti je li Tajništvo MASA-e postupilo ispravno i donijet će se konačna odluka po tom pitanju.

II. TAJNIŠTVO MASA-e

Članak 50.
Tajništvo MASA-e čine:
- Nacionalni tajnik/tajnica;
- Internacionalni tajnik/tajnica;
- Nacionalni blagajnik/blagajnica.

Članak 51.
Nacionalni tajnik/tajnica zadužen/a je za:
- moderiranje unutrašnje komunikacije;
- koordiniranje rada LG-ova;
- prikupljanje prijedloga za točke dnevnog reda Kongresa i slanje istog svim LG-ovima;
- utvrđivanje broja delegata koji svaki LG šalje na Kongres;
- arhiviranje zapisnika sa sastanaka LG-ova i Kongresa, te izvještaja o radu LG-ova;
- komunikaciju putem službenog e-maila i službenog telefona;
- raspisivanje referenduma MASA-e i objavu rezultata referenduma MASA-e sukladno člancima 61 i 62.

Članak 52.
Internacionalni tajnik/tajnica zadužen/a je za:
- sve vidove komunikacije sa srodnim pokretima i organizacijama izvan Republike Hrvatske;
- pripremanje delegata za inozemstvo i pomaganje istima pri sređivanju svih tehničkih problema vezanih uz put (prijevoz, smještaj, viza...).

Članak 53.
Nacionalni blagajnik/blagajnica zadužen/a je za:
- prikupljanje članarina od LG-ova i IČ-ova;
- svako drugo rukovanje novcem u nacionalnoj blagajni.

Članak 54.
Dužnosti Tajništva MASA-e:
- pomoć delegiranom LG-u u organiziranju Kongresa;
- podnošenje izvještaja Kongresa o vlastitom radu;
- podnošenje jedinstvenog internog izvještaja dva puta godišnje koje uključuje evaluaciju učinjenog, pregled rada i trenutno stanje MASA-e, stanje nacionalne blagajne te podsjetnik na zacrtano za iduće polugodište.

Članak 55.
(1) Tajništvo MASA-e delegira se na period između 2 kongresa, s mogućnošću produživanja na još jedan mandat.
(2) Tajništvo MASA-e u svrhu kvalitetnijeg obavljanja posla može kontaktirati i angažirati sve druge članove/članice MASA-e koji posjeduju određena znanja i pokazuju interes.

Članak 56.
(1) Tajništvo MASA-e smjenjivo je u svakom trenutku.
(2) Na zahtjev 10% članstva MASA-e organizira se referendum o povjerenju Tajništvu MASA-e, u cijelosti ili pojedinačno.
(3) U slučaju da više od 50% članstva MASA-e izrazi nepovjerenje prema Tajništvu MASA-e, u cijelosti ili pojedinačno, organizira se izvanredni Kongres s točkom dnevnog reda: izbor novih vršioca funkcije.
(4) Iste osobe u Tajništvo MASA-e nije moguće izabrati više od 4 puta.