IX. PRESTANAK DJELOVANJA I RADA MASA-e

Članak 67.
(1) MASA može prestati s radom samo odlukom Kongresa koji je sazvan radi razmatranja te točke dnevnog reda.
(2) Za donošenje odluke o prestanku rada MASA-e, potrebno je da se za to izjasni četiri petine delegata.

Članak 68.
(1) Nakon donošenja odluke o prestanku rada MASA-e, Kongres odlučuje i o cjelokupnoj imovini MASA-e.
(2) Imovina MASA-e ne može se, u slučaju iz prethodnog stavka, prenijeti na fizičke ili pravne subjekte izvan MASA-e.
(3) U slučaju prestanka djelovanja MASA-e zbog formiranja sindikalne konfederacije zasnovane na anarhosindikalističkim principima, sva imovina MASA-e postaje vlasništvo te sindikalne konfederacije.