IV. STUKTURA MASA-e

Članak 11.
MASA se sastoji od:
- Lokalnih grupa;
- Izoliranih članova/članica;
- Komiteta.

I. LOKALNE GRUPE

Članak 12.
(1) Lokalna grupa (u daljnjem tekstu: LG) se formira na području jednog ili više obližnjih mjesta gdje postoje najmanje tri člana/članice MASA-e.
(2) Članovi/članice kroz svoj LG definiraju probleme s kojima se suočavaju na radnom mjestu i/ili unutar svojih lokalnih zajednica. Sami šalju informacije ostalim grupama, analiziraju probleme i planiraju akcije glede tih pitanja.

Članak 13.
(1) Svaki LG dužan je organizirati sastanke minimalno jedanput mjesečno.
(2) Na sastancima LG-a moraju se voditi zapisnici koji se na kraju svakog mjeseca šalju nacionalnom tajniku/tajnici MASA-e.
(3) Točke koje moraju biti pokrivene na sastanku LG-a su sljedeće:
- biranje zapisničara/zapisničarke;
- izvještaj o prispjeloj/odaslanoj komunikaciji između dva sastanka.

Članak 14.
(1) Uvjet da bi sastanak LG-a bio punovažan je prisutnost natpolovične većine članstva.
(2) Ako se dogovor ne može postići konsenzusom, odluke se donose dvotrećinskom većinom glasova prisutnih članova/članica.
(3) U slučaju nemogućnosti donošenja odluke, odlučivanje o spornom pitanju se odgađa do sljedećeg sastanka LG-a.
(4) Ako se niti nakon dva punovažna sastanka ne uspije donijeti odluka (zadovoljiti dvotrećinska većina), LG traži mišljenje MASA-e na Referendumu MASA-e.

Članak 15.
Svaki član/članica u slučaju neslaganja s odlukom LG-a ili MASA-e, može odlučiti da ne želi sudjelovati u provođenju odluke, ali ne smije sabotirati rad organizacije.

Članak 16.
Osim što se moraju pridržavati principa i ciljeva MASA-e, LG-ovi imaju potpunu autonomiju djelovanja. Time se osigurava federalističko funkcioniranje MASA-e po principu odlučivanja od baze prema većim federativnim jedinicama.

Članak 17.
(1) LG ima svoje Tajništvo.
(2) Tajništvo LG-a bira se na sastanku LG-a.
(3) Tajništvo LG-a se sastoji od:
- Tajnika/Tajnice;
- Blagajnika/Blagajnice.

Članak 18.
(1) Tajnik/Tajnica LG-a zadužen/a je za:
- koordiniranje rada LG-a;
- komunikaciju putem službenog e-maila i telefona LG-a;
- arhiviranje zapisnika sa sastanaka svojeg LG-a i slanje istih Nacionalnom tajniku/tajnici MASA-e;
- pisanje izvještaja o radu LG-a na kraju mandata.
(2) Tajnik/tajnica nema nikakvu moć odlučivanja u ime LG-a i nalazi se pod imperativnim mandatom;

Članak 19.
(1) Blagajnik/blagajnica zadužen je za:
- sakupljanje članarina unutar LG-a;
- svako drugo rukovanje novcem;
- vođenje evidencije članova.

Članak 20.
(1) Tajništvo LG-a delegira se na 6 mjeseci, s mogućnošću produživanja na još jedan mandat.
(2) Tajništvo LG-a u svrhu kvalitetnijeg obavljanja posla može kontaktirati i angažirati sve druge članove/članice koji posjeduju određena znanja i pokazuju interes.
(3) Tajništvo LG-a smjenjivo je u svakom trenutku.
(4) Na zahtjev 10% članstva LG-a organizira se referendum o povjerenju Tajništvu LG-a, u cjelini ili pojedinačno.
(5) U slučaju da više od 50% članstva LG-a izrazi nepovjerenje prema Tajništvu LG-a, u cjelini ili pojedinačno, organizira se izvanredni sastanak LG-a s točkom dnevnog reda: izbor novih vršitelja funkcije unutar LG-a.

Članak 21.
LG jednu trećinu prikupljenih sredstava izdvaja za rad MASA-e na nacionalnom nivou.

Članak 22.
LG može odlučiti da ne želi u svoje članstvo primiti određenu osobu.

Članak 23.
(1) Novi LG-ovi primaju se u MASA-u na Kongresu MASA-e.
(2) Kongres MASA-e može isključiti LG iz MASA-e zbog:
- kršenja Statuta MASA-e;
- neslaganja s Programskom deklaracijom i Principima revolucionarnog sindikalizma;
- djelovanja suprotnog dogovorenom na prethodnim Kongresima;
- neuplaćivanja dogovorenog postotka članarina u nacionalnu blagajnu duže od 3 mjeseca;
- neodgovornog ispunjavanja preuzetih obaveza;
- djelovanja u cilju sabotiranja rada MASA-e.

 

II. IZOLIRANI ČLANOVI/ČLANICE

Članak 24.
(1) Izolirani članovi/članice (u daljnjem tekstu: IČ) su članovi/članice MASA-e koji djeluju na geografskom području na kojem ne postoje uvjeti za formiranje LG-a.
(2) IČ predstavlja lokalni kontakt MASA-e za svoje geografsko područje.

Članak 25.
(1) IČ ima pravo glasa na Kongresu MASA-e putem najbližeg LG-a.
(2) IČ članarinu uplaćuje direktno u nacionalnu blagajnu.

Članak 26.
(1) IČ se učlanjuje u MASA-u odlukom geografski najbližeg LG-a.
(2) IČ ne može samostalno učlanjivati druge u MASA-u.

Članak 27.
(1) IČ je dužan obavijestiti geografski najbliži LG o potencijalnim članovima i ugovoriti sastanak Introdukcijskog komiteta geografski najbližeg LG-a s potencijalnim članom.
(2) U slučaju velike geografske razdaljine ili nemogućnosti putovanja, IČ može obaviti samostalan sastanak, ali je dužan/a u pismenom obliku obavijestiti geografski najbliži LG, koji će donijeti konačnu odluku.
(3) IČ sudjeluju u procesu donošenja odluke o učlanjivanju potencijalnog člana.
(4) Ako se na određenom geografskom prostoru nađu 3 IČ-a, oni ne tvore LG sve dok ih Kongres MASA-e ne potvrdi kao LG.

Članak 28.
Geografski najbliži LG mora uložiti posebne napore u podržavanju IČ-a putem organiziranja sastanaka i akcija koje im odgovaraju i pomoći im u nastojanjima da osnuju LG u svojem mjestu.

 

III. KOMITETI MASA-e

Članak 29.
(1) Komiteti MASA-e su delegirana tijela zadužena za obavljanje određenih zadataka na nacionalnoj ili lokalnoj razini.
(2) Na nacionalnoj razini komiteti se biraju na Kongresu MASA-e ili putem referenduma.
(3) Na lokalnoj razini komiteti se biraju na sastancima LG-ova.

Članak 30.
(1) Mandat članova komiteta traje najviše godinu dana i mogu biti ponovo birani.
(2) Članovi komiteta dužni su voditi računa o unaprjeđivanju vlastitog znanja kao i o njegovom prenošenju na članove koji će ih na tim funkcijama naslijediti.

Članak 31.
(1) Svaki LG mora imati Introdukcijski komitet.
(2) Introdukcijski komitet je zadužen za sastajanje i održavanje kontakta s ljudima zainteresiranim za učlanjenje u MASA-u, te za upoznavanje novih članova sa stajalištima i načinom funkcioniranja MASA-e.

Članak 32.
(1) Svaki komitet ima svog koordinatora.
(2) Koordinatora komiteta dvotrećinskom većinom biraju članovi komiteta. Ukoliko ga ne izaberu u roku od 15 dana od formiranja komiteta, nacionalni ili lokalni tajnik/ca (ovisno o tome djeluje li komitet na nacionalnoj ili lokalnoj razini) raspisuje referendum o povjerenju komitetu.
(3) Koordinator komiteta je zadužen za:
- koordiniranje rada komiteta;
- nadgledanje provedbi odluka donesenih na sastancima komiteta;
- podnošenje polugodišnjih izvještaja o radu komiteta Tajništvu MASA-e, odnosno Tajništvu LG-a, ali i češće na zahtjev navedenih tajništava.
(4) Koordinator komiteta je smjenjiv u svakom trenutku ako to zahtjeva više od 50% članova komiteta, u kojem slučaju se obavezno bira novi.
(5) Koordinator komiteta ima mandat na jednu godinu i može biti ponovno biran, osim u slučaju komiteta koji se osnivaju za obavljanje zadataka čije izvršavanje traje manje od jedne godine.

Članak 33.
(1) Svi članovi komiteta mogu biti isključeni u svakom trenutku.
(2) Na zahtjev 10 % članstva MASA-e ili LG-a (ovisno o tome djeluje li komitet na nacionalnoj ili lokalnoj razini) organizira se referendum o povjerenju članu ili članovima komiteta.
(3) U slučaju da više od 50% članstva MASA-e ili LG-a izrazi nepovjerenje prema članu ili članovima komiteta, oni više nisu dio komiteta.

Članak 34.
(1) Ako su članovi komiteta nezadovoljni radom određene osobe unutar komiteta, mogu glasati o njenom isključivanju iz komiteta.
(2) U slučaju da na sastanku komiteta više od 50% njegovih članova izrazi nepovjerenje prema dotičnoj osobi, ta osoba se isključuje iz komiteta.
(3) Svaki član MASA-e koji je isključen iz komiteta može se žaliti LG-u ili MASA-i (ovisno o tome djeluje li komitet na nacionalnoj ili lokalnoj razini) te će  konačna odluka o tome biti donesena na referendumu MASA-e, odnosno na sastanku LG-a.

Članak 35.
(1) Ukoliko bilo koji član MASA-e poželi postati članom nekog prethodno formiranog komiteta može se javiti koordinatoru ili bilo kojem drugom članu komiteta koji su o tome dužni obavijestiti ostale članove na sastanku komiteta ili putem nekog drugog komunikacijskog kanala.
(2) Dotični član MASA-e postaje dijelom komiteta ukoliko se o njegovoj kandidaturi pozitivno očituje više od 50% članova komiteta.  

Članak 36.
Komiteti u svrhu kvalitetnijeg obavljanja posla mogu kontaktirati i angažirati sve druge članove koji posjeduju određena znanja i pokazuju interes.

Članak 37.
(1) Tijelo koje je osnovalo komitet donosi i odluku o njegovu gašenju.
(2) Ukoliko komitet izvrši povjereni mu zadatak ili ako se pokaže da ga nije u stanju izvršiti, automatski dolazi do gašenja komiteta.