II. SVRHA I CILJEVI DJELOVANJA

Članak 4.
Svrha i ciljevi djelovanja MASA-e precizno su definirani u Programskoj deklaraciji i u Principima revolucionarnog sindikalizma.

Članak 5.
(1) Uz krajnje ciljeve koji su definirani u Principima revolucionarnog sindikalizma, MASA ima i trenutne ciljeve.
(2) Trenutni ciljevi MASA-e su:
- izgradnja anarhosindikalističkog pokreta u Hrvatskoj;
- stvaranje snažnih veza s ostalim nehijerarhijskim organizacijama utemeljenima na klasnoj borbi;
- edukacija društva o anarhosindikalističkim alternativama upravljanja procesima proizvodnje i distribucije te direktnodemokratskom upravljanju društvom i životom zajednice;
- osnivanje sindikalne konfederacije utemeljene na anarhosindikalističkim načelima.

Članak 6.
(1) MASA je otvorena za suradnju sa svim nehijerarhijskim organizacijama, zasnovanim na klasnoj borbi, u Hrvatskoj i svijetu.
(2) MASA se protivi suradnji sa svim organizacijama utemeljenima na izrabljivanju ili podupiranju izrabljivanja radničke klase.